SMS DONACIJE

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, T-2, A1 in Telemach. Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani www.pgdjesenice.si

Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija – za PGD Jesenice«
Veljavnost: od 1.12.2021

1. Splošne določbe
Ponudnik in Organizator storitve:
Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice, Cesta Maršala Tita 66, 4270 Jesenice, ID za DDV: 82251061 (v nadaljevanju: organizator storitve).


Ponudnik komunikacijske poti:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.

Pri storitvi »SMS Donacija – za PGD Jesenice« lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Za uporabo storitve »SMS Donacija – za PGD Jesenice« ni starostnih omejitev.
Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika.

Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

2. Definicije pojmov

Organizator storitve 
je po teh pravilih in pogojih uporabe: Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice.
»SMS Donacija – za PGD Jesenice«, je organizirana dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Jesenice, s ciljem zbiranja sredstev za pomoč pri delovanju društva.

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, ki je pristopil k storitvi »SMS Donacija – za PGD Jesenice«, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo PGDJESENICE5.

Odhodno SMSsporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo PGDJESENICE5 v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije.

Dohodno SMSsporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS sporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: SPU) se pri uporabi storitve »SMS Donacija – za PGD Jesenice« uporabljajo smiselno.

3. Trajanje storitve

Storitev »SMS Donacija – za PGD Jesenice« je uporabnikom omogočena od 1.12.2021 in praviloma traja do pisnega preklica.

4. Postopek prijave na storitev SMS Donacija – za PGD Jesenice
1. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo PGDJESENICE5 na kratko številko 1919.
2. Uporabnik iz 1919 prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Hvala za vaso donacijo. Na pomoc! Prostovoljno gasilsko drustvo Jesenice (donacija)«
 

5. Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.

KLJUČNA
BESEDA
NAMEN SMS
SPOROČILA
CENA V €DDV
PGDJESENICE5Donacija – za PGD
Jesenice
PGDJESENICE5
5,000,00 %
PGDJESENICE5Obvestilo za PGD
Jesenice
0,0022,00 %

Cene vključujejo DDV.

Cene za odhodna SMS-sporočila:
vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma Slovenije.

Cene za različna dohodna SMS-sporočila:
posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 5 EUR.
Naročniki Telekoma Slovenije, Mobiuporabniki:
I. zahvalno sporočilo pri donaciji.
Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za PGD Jesenice):
II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,
III. če storitev ni na voljo.


Na mesečnem računu Telekoma Slovenije bodo prikazani:
• poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS-sporočil,
• sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko Donacije SMS.

 

Uporabnik Mobi lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na račun Mobi pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na račun Mobi dovolj visoko.
Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja organizator storitve Telekom Slovenije zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih je prejel na svoj SMS center.

 

V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telekom Slovenije obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telekom Slovenije sporočilo zavrže.

 

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se šteje, da je organizator storitve opravil, Telekom Slovenije pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

6. Zasebnost in varstvo podatkov

Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice 
in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

7. Reklamacije in pomoč

Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice, Cesta Maršala Tita 66, 4270 Jesenice, enaslov:  pgdjesenice@gmail.com. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s SPU nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Reklamacije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od  prejema računa.

Ljubljana, 1.12.2021

Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice